jadro2V poslednom období už snáď niet domácnosti, v ktorej by sa nemodernizovalo, nerekonštruovalo či neprestavovalo. Bývať moderne a zároveň pekne a s príslušným komfortom je dnes snom nielen mladých, ale ľudí všetkých vekových kategórii. Byt je vlastne komplexom miestností, ktorých využitie prechádza časom menšími či väčšími premenami. Prirodzene sa mení a vyvíja život rodiny a nároky jej jednotlivých členov. Vytúžené zmeny musia počítať s individuálnymi potrebami a túžbami jednotlivých členov rodiny a nemali by bezhlavo kopírovať nejaké riešenie z časopisu. Nezrekonštruované panelové byty už nespĺňajú hygienické, funkčné ani estetické kritéria dnešnej doby. Najväčším problémom takýchto bytov bývajú práve bytové jadrá, a preto pri rekonštrukcii bytov patrí ich prestavba medzi prvé práce. Zopár nasledujúcich rád Vám pomôže zvládnuť ju jednoduchšie.

 

Nedostatky bytových jadier

Bytové jadrá zhotovené z jednoduchých inštalačných priečok majú stiesnené dispozície, krátku životnosť stien i celej konštrukcie. Nedostatočne tlmia hluk, sú nevhodným spôsobom napojené na susediace stropné a stenové panely. Problémom býva aj konštrukcia podlahy, ktorá prenáša zaťaženie a otrasy, napr. od automatických práčok. Nevyhovuje nám spôsob vetrania, ktorý je hlučný a tak isto staré elektroinštalácie, vyrobené z hliníkových vodičov, ktoré už dosluhujú.


Nepodceňujme plánovanie

Kvalita stavebných a remeselných prác súvisiacich s rekonštrukciou bytu ovplyvní celkový výsledok ponímania interiéru. Využívanie moderných stavebných prvkov, technológií a materiálov zvyšuje kvalitu bývania po stránke estetickej i užívateľskej. Dokonalé technické prevedenie s dôrazom na precízne zhotovenie detailov sa nemôže zaobísť bez šikovných odborníkov. S dosiahnutím uspokojivej realizácie súvisí predovšetkým dobre vypracovaný návrh budúceho prevádzkovo-dispozičného usporiadania. Bytové jadro sa rekonštruuje postupne, opravami povrchov či výmenou zariaďovacích predmetov. Rozhodnutie demontovať celé bytové jadro a vybudovať nové si vyžaduje znalosť umiestnenia nosných panelových stien a aj nadviazanie na jednotlivé izby. Pri voľbe veľkosti kúpeľne je dôležité si premyslieť, či dávame prednosť kúpaniu pred sprchovaním. Podľa dispozície bytu musíme tak isto zvážiť, či môžeme mať oddelenú miestnosť WC od kúpeľne, alebo tieto dva priestory spojiť.

 

Výstavbu bytového jadra môžme realizovať dvoma spôsobmi:

Mokrým – murovanie z dutých tehál, tehlových priečkoviek alebo z pórobetónových tvárnic. Murovanie je pomerne pracné. Výhodou je, že v miestach, kam chceme zavesiť umývadlo či závesné WC, môžeme jednoducho použiť plné tehly. Nevýhodou takýchto priečok je nutnosť sekania rozvodov a potreba vytvoriť omietky aj pod obklad.

Suchým – montáž priečok zo sadrokatónových dosiek. Výhodou je rýchla montáž, minimálne zaťaženie nosných konštrukcií a ideálne rovný podklad pod obklady, na ukladanie inštalačných vedení. Odpadá nákladné a pracné vysekávanie drážok a prestupov. Nevýhodou je, že na miesta, kam chceme zavesiť ťažké predmety, napr. umývadlá, stenové batérie, vaňové držadlá, musíme vložiť výstužné profily.

Či už sa rozhodneme pre rekonštrukciu jadra s použítim sadrokartónu alebo pórobetónových tvárnic, musíme si uvedomiť, že ide o náročnú stavebnú činnosť, ktorej prípravu a realizáciu nesmieme podceňovať.

 

Kto sa bude na rekonštrukcii podieľať:

Majiteľ bytu – Vás ako majiteľa bytu postihne rekonšturkcia najviac. Ale pokiaľ je všetko dôkladne naplánované a premyslené, negatívne vplyvy prestavby trvajú len krátko a radosť z novovytvoreného krásneho priestoru kúpeľne a toalety Vám potrvá podstatne dlhšie.

Susedia – počas rekonštrukcie sa dostanú do úlohy spolutrpiteľov, preto by mali byť vopred pripravení a upozornení na zvýšenú dávku hluku a prachu na chodbách a v spoločných priestoroch.

Stavebný úrad – prestavba bytového jadra podlieha podľa stavebného zákona ohláseniu stavebnému úradu. Pokiaľ by sa menili len povrchové úpravy a zariaďovacie predmety ako sú vane, umývadlá, WC misy a pod., potom nie je potrebné takéto zmeny nahlásiť. Inak je potrebné v ohlásení popísať spôsob prestavby a zvlášť sa zamerať na to, či sa prestavba dotkne nosných konštrukcií bytu, v takom prípade je už nutné požiadať stavebný úrad o stavebné povolenie. Treba priložiť jednoduchý pôdorys prestavby, popísať spôsob likvidácie odpadu a priložiť list vlastníctva bytu.

Dodávateľ – sú to všetci ľudia, ktorí rekonštrukciu fyzicky vykonávajú – murári, vodári, elektrikári

Bytový architekt – vyhotoví Vám optimálne riešenie, ktoré bude zladené s Vašou predstavou a skutočnými možnosťami

Rozpočtár – vyhotový cenovú kalkuláciu, pomôže pri výbere vhodného dodávateľa a upozorní na nedostatky ponukových rozpočtov.


Môžeme začať navrhovať

Urobte si prehliadku po byte a rozhodnite sa, akú veľkú časť bytu chcete bytovému jadru obetovať a aký priestor sa dá technicky využiť. Treba dať pozor, aby ostal dostatok priestoru pre komunikačné cesty. Potom navštívte výstavné priestory a predajne predajcov zdravotechnického materiálu a obkladov. Kúpeľňové štúdia a katalógy Vám dobre poslúžia pri vytvorení predstavy.

Na papier si načrtnite, ako by ste si predstavovali Vaše budúce jadro. A to aj v prípade, že Vám bude návrh spracovávať bytový architekt. Pokiaľ mu predložíte vybraný model z katalógu, je schopný Vám riešenie Vášho jadra urobiť skutočne na želanie.

 

Ak budete návrh robiť sami, berte do úvahy tieto základné podmienky:

- nosné konštrukcie domu

- vytvorenie, či zachovanie komunikačných priestorov

- možnosť pripojenia zariaďovacích predmetov na stúpacie vedenia a vytvorenie potrebných spádov pre odpadovú vodu

- minimálne inštalačné rozmery zariaďovacích predmetov

 

Čím dokonalejšie je spracovaný návrh, tým menej komplikácií budete mať pri realizácii, pri určovaní ceny s dodávateľmi, pri kontrole vykonaných prác a tým dokonalejší bude aj výsledok. Ak už máte hotový návrh rekonštrukcie, prekonzultujte detaily s odborníkom na vodoinštaláciu, aby ste do návrhu mohli ešte zapracovať jeho pripomienky, niektoré môžu síce narušiť Váš návrh, ale môžu byť dosť podstatné.

 

Voľba dodávateľa

Ak máte hotový návrh rekonštrukcie – môžete si zavolať dodávateľa – odborníka na realizáciu. Pozor! Nie každý je však schopný urobiť prácu kvalitne a podľa Vašich predstáv. Nechajte si poradiť od svojich známych, ktorí už podobnú rekonštrukciu robili a boli spokojní.

Ak si budete vyberať sami, odporúčame dodržiavať nasledujúci postup:

- dajte si vytvoriť cenovú ponuku viacerými dodávateľmi, aby ocenili jednotlivé položky prác podľa všeobecných zvyklostí rozpočtovania, výhodou je ak máte kontrolný rozpočet

- podľa cenových ponúk vyberte dvoch najprijateľnejších

- ak máte možnosť, pokúste sa pozrieť si prácu, ktorú v minulosti vybraní dodávatelia odviedli

- na základe Vášho konečného výberu uzavrite s dodávateľom zmluvu. Malo by byť v nej uvedené, že pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia občianského zákonníka podľa § 631 až § 656 – tak ochránite svoje záujmy najlepšie. Pokiaľ sa s dodávateľom dojednáte na pevnej cene, je potrebné presne a podrobne popísať predmet rekonštrukcie, stupeň dokončenia a doplniť poznámku, že predmet zmluvy musí byť funkčne aj esteticky dokončený bez nedostatkov

- v zmluve dajte pozor na spôsob platenia. Pokiaľ dodávateľ požaduje preddavky, odporúčame, aby ste preddavok dávali len na určené materiály a v čase keď sa majú nakupovať. Platí zásada, že za prácu sa platí až po jej bezchybnom vykonaní

- záruka na stavebné práce pri opravách a rekonštrukciách je podľa občianského zákonníka najmenej 18 mesiacov, v zmluve sa môže záruka dohodnúť na dlhší čas.

 

Máte vybraného dodávateľa, uzavretú zmluvu. Začína rekonštrukcia.

- pri nástupe dodávateľa sa dohodnite na časovom a technickom postupe prác, aby ste si vedeli zariadiť aj svoj čas. Pripravte ostatné zariadenie na rekonštrukciu

- pri búracích prácach a odkrývaní, sledujte stav všetkých konštrukcií a zariadení, ktoré v budúcnosti majú zostať zabudované a zakryté. Ak sa Vám niečo nezdá, dajte si to prešetriť odborníkom. Sústreďte sa hlavne na stúpacie vedenia kanalizácie, vody, plynu, vzduchotechniky

- pokiaľ sa počas realizácie vyskytnú zmeny oproti navrhovanému riešeniu, je potrebné sa na nich technicky aj ekonomicky dohodnúť.To znamená, že dodávateľ Vám okrem technického návrhu vypracuje i ponukovú cenu.

- zároveň je výhodné v zmluve dodávateľa zaviazať likvidáciou vzniknutého odpadu.

- každá firma má povinnosť sa o svojich pracovníkov postarať, čo sa týka stravovania a túto povinnosť má zohľadnenú aj v cene

 

Prevzatie diela

jadro1Preberanie prác sa robí písomnou formou. V protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa uvedú všetky prípadné nedostatky alebo drobné poruchy, ktoré nebránia užívaniu diela, ale ktoré je dodávateľ povinný odstrániť – s uvedením termínov a sankcií. Do času než sú všetky chyby odstránené, neodporúčame vyplatiť celú sumu dohodnutej ceny. Súčasťou odovzdania diela je aj odovzdanie záručných listov na zariaďovacie predmety, revíznej správy elektroinštalácie. Nedokončené a nefunkčené dielo nie je povinný objednávateľ prevziať ani zaň zaplatiť.

 

Ak ste sa už definitívne rozhodli, že Váš byt potrebuje rekonštrukciu, zvážte, čo je nevyhnutné z hľadiska úspor energií a čím si zjednodušíte prevádzku a chod domácnosti. Mnohé materiály sú praktické z hľadiska údržby. K výmene niektorých nás inšpiruje ich vzhľad, pri iných je to trvanlivosť.

Každý obyvateľ domácnosti by sa mal podieľať na dotváraní a prezentovať svoje predstavy. Ak budeme venosť dostatok času vzájomnej komunikácii, predídeme tak nepríjemnemu sklamaniu z výslednej realizácie. Hľadanie kompromisov a vzájomná diskusia nám pomôže vytvoriť si z domova oázu pokoja a bezpečia, kam sa budú všetci radi vracať. Rekonšturkcia je proces, ktorý každou svojou zložkou ovplyvňuje konečný výsledok – kvalitu bývania a samotný vzhľad. Dodržanie našich odporúčaní by Vám malo napomôcť a uľahčiť realizáciu Vášho sna o novom bytovom jadre.

 

Zdroj:

mojdom.zoznam. sk
casopispeknebyvanie. sk